Γενικά

Κεντρικός Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο, εξελιγμένων τοπικών / περιφερειακών Συμπράξεων Ιδιωτικού – Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) για τον περιορισμό την ανάκτηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων.

Συνοπτικά, 3 πιλοτικά σχήματα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν στην Χαλκιδική (σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες) με τη συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τοπικών ενώσεων, 3 Δήμων του Νομού και πάνω από 100 επιχειρήσεων για:

  • υλικά συσκευασίας (πλαστικό, χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο),
  • οργανικά απόβλητα (κλαδέματα, αποφάγια, ιλύς βιολογικών κλπ),
  • ειδικά απορρίμματα (ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά και απόβλητα κατασκευών).

Μέσω του προγράμματος θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη, αποκατάσταση και ανακύκλωση αποβλήτων, σχεδιασμένη στα τοπικά χαρακτηριστικά της Χαλκιδικής, αλλά εύκολα μεταβιβάσιμη σε άλλους προορισμούς μαζικού τουρισμού στην Ελλάδα, τη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογή, η οποία θα λειτουργεί στη βάση των ΣΔΙΤ. Τέλος, το πρόγραμμα ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ αναμένεται να δράσει καταλυτικά για την βελτίωση των συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών δομών στο πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων.

Το έργο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την διαχείριση απορριμμάτων σε περιοχές μαζικού τουρισμού μέσω:

  • της υιοθέτησης και εφαρμογής νέων «εργαλείων» πολιτικής (ΣΔΙΤ),
  • της διαμόρφωσης καινοτόμων στρατηγικών και σχημάτων για τον περιορισμό, την ανάκτηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων,
  • της γνώσης και εφαρμογής σύγχρονων, διαθέσιμων τεχνικών / εφαρμογών / μεθόδων / μοντέλων / καλών πρακτικών,
  • της αξιοποίησης νέων ευκαιριών και της αυξανόμενης ωρίμανσης σε επίπεδο θεσμικό και επιχειρηματικό.

Μεθοδολογία

Στη μεθοδολογία του έργου διακρίνονται δύο βασικά στάδια: Το στάδιο της αποτίμησης, όπου πολύτιμες πληροφορίες, συλλέγονται, αξιολογούνται και επεξεργάζονται και το στάδιο της ανάπτυξης και επίδειξης όπου οι ενέργειες του έργου σχεδιάζονται, εφαρμόζονται, αξιολογούνται και βελτιστοποιούνται. Διακρίνονται ακόμη δύο βασικές οριζόντιες συνιστώσες στη μεθοδολογία του έργου: η Διοίκηση του Έργου και η Διάχυση.

Be the first to comment on "Γενικά"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*